fbpx

Общи условия

You Are Here: Home / Общи условия

Общи условия за ползване на услугите на  „БЕЛИНА ЕКО” ООД, „БЕЛИНА ЕКО ФРЕШ” ООД и „БЕЛИНА ЕКО ПРАНЕ” ЕООД

За целите на тези Общи условия, слeдва да се имат предвид използването в договора на следните понятия:

ИЗПЪЛНИТЕЛ– „БЕЛИНА ЕКО” ООД, „БЕЛИНА ЕКО ФРЕШ” ООД и „БЕЛИНА ЕКО ПРАНЕ” ЕООД, лицата които извършват услугата и са собственик на ПЛАТФОРМАТА;

ПОЛЗВАТЕЛ / КЛИЕНТ – всяко дееспособно лице, което направи поръчка за услуга описана в ПЛАТФОРМАТА;

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА – това са настоящите Общи условия, които ПОЛЗВАТЕЛЯТ приема и се съгласява да спазва, влизащи в сила при заявяване на поръчката;

УСЛУГА/И – почистване на облекла и домашен текстил чрез химическо чистене и/или пране, гладене, боядисването на кожени и текстилни изделия, пране на килими и обувки,  взимане и връщане от адрес, като и всяка друга дейност подробно описана на ПЛАТФОРМА/УЕБ САЙТ: www.belina-eko.com;

ВЕЩ/АРТИКУЛ/ДРЕХА- всеки обект на услугата, който е предоставен от КЛИЕНТА на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подлежи на почистване, пране, боядисване, тупане или друг вид третиране подробно описани на ПЛАТФОРМА/УЕБ САЙТ: www.belina-eko.com;

АТЕЛИЕ: място за прием на поръчка и/или извършване на услугата.

ПОРЪЧКА/ЗАЯВКА – процесът на избиране на УСЛУГА/И описана в ПЛАТФРОМАТА;

ПЛАТФОРМА/УЕБ САЙТ  – интернет страницата на „БЕЛИНА ЕКО” ООД: www.belina-eko.com;

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „БЕЛИНА ЕКО” ООД, с ЕИК: 102681185, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, ул. Георги Попаянов 56,  представлявано от Николай Атанасов Янев, „БЕЛИНА ЕКО ФРЕШ” ООД, с ЕИК: 204332849, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. Ветрен ул. Александър Стамболийски 65,  представлявано от Николай Атанасов Янев, „БЕЛИНА ЕКО ПРАНЕ” ЕООД, с ЕИК: 206613396, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Пробуда 52,  представлявано от Мартин Николаев Янев наричани по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ и възложителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛ/КЛИЕНТ, които са публикувани на електронната страница: www.belina-eko.com наричана по-долу ПЛАТФОРМА/УЕБ САЙТ.

II. ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование: „БЕЛИНА ЕКО” ООД, ЕИК 102681185; „БЕЛИНА ЕКО ФРЕШ” ООД, ЕИК 204332849; „БЕЛИНА ЕКО ПРАНЕ” ЕООД, ЕИК 206613396;

Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, ул. Георги Попаянов 56; гр. Бургас, кв. Ветрен ул. Александър Стамболийски 65; гр. Бургас, ул. Пробуда 52;

Данни за кореспонденция: office@belina-eko.com, account@belina-eko.com, тел. 0878 277 222, 0878 278 222. За поръчки в цялата страна : 0878/277-277.

IІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 3. www.belina-eko.com е официалният уеб сайт на верига от ателиета за химическо чистене БЕЛИНА ЕКО/ BELINA EKO.

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  предоставя услугите и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в настоящите общи условия и в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договори за услуги, предлагани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, описани в уеб сайта на адрес www.belina-eko.com, в наш офис/ателие или чрез друго средство за комуникация от разстояние (телефон, имейл).

(2) По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ договор за услуга, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугите, поръчани от КЛИЕНТА.

(3) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ заплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършените услуги съгласно условията, посочени в ПЛАТФОРМАТА и настоящите общи условия. Възнаграждението се формира въз основа на ценовата листа, обявена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ПЛАТФОРМАТА.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугите в сроковете и при условията, определени от него на страницата на ПЛАТФОРМАТА и съгласно настоящите Общи условия.

Чл. 6. ПЛАТФОРМАТА и услугите, предлагани чрез нея, функционират съобразно правилата описани в Общите условия.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал (включително, но не само: снимки, текстове и други), публикуван на ПЛАТФОРМАТА, без съгласието на ПОЛЗВАТЕЛЯ, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили вреди, вследствие на спирането.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да променя, без предварително уведомление, настоящите общи условия, структурата или съдържанието на ПЛАТФОРМАТА. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им.

ІV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГИТЕ

Чл. 9. УСЛУГИТЕ, предлагани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в ПЛАТФОРМАТА са – почистване на облекла и домашен текстил, чрез химическо чистене и/или пране, гладене, боядисването на кожени и текстилни изделия, пране на килими и обувки,  взимане и връщане от адрес, като и всяка друга дейност подробно описана на ПЛАТФОРМАТА/УЕБ САЙТ: www.belina-eko.com, както и в настоящите общи условия;

Чл. 10. Заявка/ поръчка, чрез ПЛАТФОРМАТА:

(1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ прави заявка за взимане на артикули за почистване от адрес на официално обявените на уеб сайта телефони за поръчки или в графата заявки в платформата.

(2) Страните приемат, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ извършвайки своята заявка, се съгласява настоящите Общи условия и Политиката за поверителност.  В случай, че не приеме тези Общи условия като отметка при етап от поръчката, тя няма да може да бъде направена.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема направената поръчка от ПОЛЗВАТЕЛЯ, като я потвърждава за изпълнение в зависимост от начина по който е заявена от КЛИЕНТА.

Чл. 12. Отсрочване/анулиране:

(1) В случай на невъзможност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изпълни направената заявка, същият уведомява до 72 часа, ПОЛЗВАТЕЛЯ и анулира направената поръчка.

 (2) При забавяне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, при поръчки за вземане от адрес, поради независещи от него причини, той уведомява по удобен за него начин, ПОЛЗВАТЕЛЯ за настъпилата ситуация и уговорят удобно за двете страни време за посещение на адреса.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да анулира поръчка или нейна част, като уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ затова в следните случаи:

-един или повече артикули са повредени;

-няма информация за състава и инструкции за почистване на артикула;

-артикулът не е включен в списъка с услуги, които се предлагат;

-ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предлага заявената услуга;

(4) ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да отсрочи или анулира вече направена поръчка, чрез обаждане на официално посочените телефони за връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, не по-късно от 5(пет) часа преди уговореното посещение до адреса.

(5) След взимането на артикулите от поръчката от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, се приема, че вече е започнало извършване на услугите по договора и нейното заплащане се дължи в пълен размер.  В случай на отсрочване или анулиране на поръчката действат правилата съгласно българското законодателство.

Чл. 13. Доставка на вече извършената поръчка на адрес:

(1) След потвърждаване на поръчката  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посещава адреса, посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ в уговореното с него време, съответстващо на официалното работно време, посочено на ПЛАТФОРМАТА.

(2) При взимане на артикулите от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се изготвя опис с приетата поръчка.

(3) В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, че приемът на артикулите ще се извърши от негов представител, след изпълнението на поръчката, доставката се извършва съгласно указанията на ПОЛЗВАТЕЛЯ, като отговорността се носи изцяло от КЛИЕНТА и отпада възможността за рекламация.

(4) В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ информира по имейл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, че желае артикулите му да бъдат приети от трето лице(например съсед)  на същия адрес, от където са взети от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доставката се извършва съгласно указанията, като отговорността е изцяло на ПОЛЗВАТЕЛЯ и възможността за рекламация отпада.

(5) Срокът за извършване на поръчката и връщането е до 10(десет) работни дни от приемането й. При официални празнични и почивни дни  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работи с удължени срокове, за което ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще бъде информиран при потвърждаване на поръчката.

(6) ДОСТАВЧИКЪТ извършва услуги за взимане и връщане от и до адрес в районите на страната описани в ПЛАТФОРМАТА.

(7) В случаите, в които ПОЛЗВАТЕЛЯТ не осигури възможност за приемане на доставката и не потърси артикулите си в срок до 30 (тридесет) дни след уговорената дата на връщане, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да се разпорежда с артикулите и/или да им начислява такса за съхранение в размер на 0,50лв. на ден.

Чл. 14. Цени и плащане:

(1) Цените на услугите, които ДОСТАВЧИКЪТ предоставя, са описани в УЕБ САЙТА – www.belina-eko.com.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ има право да изменя цените на услугите по всяко време, като за всяка поръчка са валидни тези в момента на извършване на заявката.

(3) Всички цени на УСЛУГИТЕ, посочени в ПЛАТФОРМАТА са в български лева и включват ДДС.

(4) Плащането на УСЛУГИТЕ се извършва по следния начин:

-Когато заявката се прави в ателие, заплащането се извършва с предаването на артикула и в момента на поръчката.  

-Когато заявката се прави чрез телефон или имейл след изпълнение на услугата и в момента на връщането на артикула на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

(5) Начинът на плащане е в брой или с карта , или с нареждане по банков път , в български лева.  

(6) За улеснение на КЛИЕНТА, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава възможност на ПОЛЗВАТЕЛЯ, да се възползва от процедура по заплащане с карта на УЕБ САЙТА. В тези случаи, когато се вземат артикули от адрес на КЛИЕНТА, на последния се предава бележка с информация за поръчката. След това КЛИЕНТА получава съобщение по вайбър с линк, на който се вижда статуса на поръчка. ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща поръчката и се връща на статуса на поръчката на който се изписва: „Успешно заплатихте Вашата поръчка“.

(6) При неплащане на услугите от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да задържи артикулите от поръчката до пълното заплащане на задължението.

Чл. 15. Условия за прием на поръчка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) За всеки артикул, който се предава за почистване от КЛИЕНТА, страните приемат, че е вече употребяван, а не е нов, без значение дали е използван преди това.

(2) Всяка обособена вещ, която се дава за почистване от КЛИЕНТА се приема за отделна бройка.

(3) Почистването става съобразно указанията изписани върху етикета на дрехата. Ако устойчивостта на материята не е добра, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не огговаря, тъй като вината за това е на производителя, който е сложил етикета върху дрехата и съответно не я е тествал с устойчивост към препарата.

(4) За получаване на вещите от КЛИЕНТА е необходимо същият да  носи бележка за получаване, а в случай на изгубване на бележката, личен документ за самоличност на КЛИЕНТА, за да се удостоверят неговите права върху предмета. Страните приемат, че приносителят на бележката има право да получи предмета оставен за почистване, без значение дали това е КЛИЕНТЪТ.

(5)Ако дрехата няма етикет за обработка, услугата се приема за извършване със съгласието на клиента и за негов риск. Ателието не носи никаква отговорност за нанесените щети при липса на етикет.

(6) В случай, че вещта не се потърси от ателието повече от 1(един) месец от деня на  извършването на услугата, КЛИЕНТЪТ заплаща по 0,50 лв. на ден за съхранение на предмета. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право също така да се разпореди с вещта. С разпореждането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, може да дари вещта или да се обезщети сам себе си за извършената услуга и/или напраените разходи за съхранение на вещта.

Чл. 16. Отговорност:

(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва всички необходими процедури по почистване на вещта, като следва указанията на етикета на всеки артикул. При липса на етикет, указващ начина на третиране на материята, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност, или може да откаже поръчката.

(2) В случай, че артикул е подложен на висок риск от повреда (оцветяване, увреждане на щампи, бродерии, украсителни предмети, копчета, ципове и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност.

(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да провери всеки артикул за наличие на опасни предмети (ключове, брошки, монети, химикали, ръкавели и т.н.). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за загубени и увредени предмети, намиращи се във дрехите предадени от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да раздели дрехите по цветове при почистването, като не носи отговорност, в случай, че някой артикул причини оцветяване на тъканите, на части от него или на друг артикул.

(5) В случай на загуба или повреда на артикул поради небрежност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, то той дължи на ПОЛЗВАТЕЛЯ справедливо обезщетение, което се определя на базата на възрастта и степента на износване на дрехата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да поиска документ за закупуване на дрехата за определяне на компенсацията, като допълнително се вземе предвид и степента на износване на дрехата. При липсата на такъв документ двете страни се договорят за справедливо разрешаване на обезщетението.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за повреди на вещта в следните случаи:

-при липса на етикет с указания за състава и начина на почистване на дрехата;

-при наличие на предмети в дрехите;

-при щети налични по вещите още при предаването им за почистване;

-при наличие на предмети, намиращи се върху дрехата за почистване- пластмасови материали и други такива, които се развалят под въздействието на препаратите за химическо чистене, като копчета, перли, ламета, щампи, пластмасови гарнитури и капси, скъсани ципове и разлепени подгъви, декоративни орнаменти, оцветявания от бои и пигменти, изкуствени кожи и др.;

-при наличие цветове по дрехите, които не са устойчиви на препарата за почистване освен, ако не е  изписано на етикета. Всяко разнотоние по дрехата в резултат на използване не може да бъде предмет на рекламация;

-при  наличие на стари и окислени петна, както и такива, които са третирани по какъвто и да е начин преди това от КЛИЕНТА. Същите ще се приемат като увредени и са в отговорност на ПОЛЗВАТЕЛЯ;

-при наличие на стари петна от пот, парфюми и химически червила и други подобни, които са се фиксирали върху дрехата или замърсявания, които не са почиствани повече от 1(един) месец след образуването им;

-при наличие подлепващи материали, дантели, подплънки, които са повредени в резултат на стареене и използване;

-при наличие на разнотоние, трансфериране или неустойчивост на цветове на дреха, когато това се е получило от некачествено багрене на текстила от производителя;

-при наличие на поражения върху стари обувки, замърсени връзки на обувки, мухъл и пожълтявания образували се при употреба и невъзможност за почистване;

– при наличие на петна с неясен произход, за които няма данни или указания за обработка от производителя;

– при наличие на спално бельо, което е изпрано според заданието на производителя и при първо пране се свие повече от сертификата на производителя или се оцвети в различен цвят от първоначалния;

– при наличие на петна от кръв, ако артикула да се предаде  след като са изминали повече 24 часа от попадането на кръвта върху дрехата;

(7)При използването на услугите ни КЛИЕНТЪТ, следва да има предвид следното:

-Всички артикули, които се приемат в ателиетата се маркират с етикет, който се закрепва с телбод. Фирмата не носи отговорност и не приема рекламация за поставените телчетата от телбода и когато същите се премахват от КЛИЕНТА след получаване на дрехата;

-При услугата боядисване на текстил се боядисват само естествени материали (памук, лен,  и полу-лен, високоза) както и техните примеси, когато няма данни за състава на артикула (етикет), фирмата не носи отговорност за крайния резултат от боядисването.

Боята за текстил, не може да заличава стари петна. Точен цвят не може да се заяви и гарантира. Дрехите се приемат за боядисване с избраният цвят и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност ако резултатът, който се получи е в някакъв различен нюанс, тъй като дрехите предварително са багрени в различните цветове и чрез различни технологии. При установени разнотония в дрехата боята не може се да покрие равномерно и да премахне разнотонието;

-Боядисването на вещи от естествена кожа се извършва задължително след химическо почистване. Боядисват се тези части от дрехата, които са само от естествена кожа.

-Всички артикули които са от естествена кожа за химическо чистене и боядисване се  обработват без гаранция, и се приема, че клиента е дал предварителното си съгласие за това;

-Копчета,  които се разтапят от перхлоретиленов разтвор се отрязват и се слагат в джоба на дрехата;

-Цвета на боята при боядисване на предмет от естествена кожа се избира от каталог или от точно определено място на артикула. Ако КЛИЕНТЪТ желае точно определен цвят, то първо се прави пробно боядисване на цвета върху част от дрехата и след одобряването от клиента се преминава към боядисване на дрехата. Преди да се боядиса яке от естествена кожа е необходимо да се залепят всички разлепени елементи на дрехата или да се заплати за тази допълнителна услуга в ателието;

– След химическо почистване на артикул от естествена кожа и в случай на разлепване на подплата и подгъв, на допълнително залепени елементи,  просветляване на цвета, падане на частично  на боята по дрехите, непочистени петна, разнотоние, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност;

-Вещи, като обувки и маратонки които се предоставят от КЛИЕНТА за почистване в ателиетата се приемат без гаранция, в случаите когато: са обезцветени, изпрани предварително с перални средства, имат елементи на набук или елементи, които пускат боя, имат новозалепени елементи, вещи престояли много време на слънце, или имат влага, или имат мухъл, или са боядисвани с временна боя за обувки, втвърдени са от изпиране с вода.

-Не се приемат рекламациии в случаите, когато не се почистят  добре връзки на маратонки и обувки.

-Дължината на връхна дреха се определя по следния начин: дълга дреха е над 80 см., средна дреха е от 41 до 79 см., къса дреха е до 40 см.

-За Килими и бельо- Вълнени килими се приемат  без гаранция, тъй като багрилата за цветовете на вълната са много нетрайни (разливат се цветовете ) и много лесно тези артикули се обезцветяват. Вълнените влакна при контакт с вода почти винаги се свиват или деформират. Килимите се приемат от входната врата на партерния етаж в навито на руло състояние подходящо за транспортиране. Ако служител се наложи да взема или да доставя килима на различен етаж от партерния етаж се таксува според тарифата посочена в ПЛАТФОРМАТА. Служителят запазва правото си да откаже посещение до етаж, ако това затруднява работните му задължения, в жилищната сграда няма асансьор или паркирането пред жилищния вход е невъзможно.

-Килимите, които имат непълна или неправилна информация на етикета от производителя , ще бъдат изпирани в съответствие със стандартните процедури. Въпреки че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще положи всички усилия, той не носи отговорност за резултата получен от прилагането на стандартни процедури за пране на килими.

-При услугата пране на бельо и килими  минималното количество е 5 кг.

-Срока за изпълнение на услугата пране на килими е до 7 дни от предаването им.

-Фирмата си запазва правото за увеличение на срока в зависимост от натовареността и не носи отговорност при закъснение до 14 дни, при възникнали неизбежни технологични проблеми и такива от спецификата на артикула който се обработва.

-Фирмата не носи отговорност за свиване или за деформиране на килими.

-Въпреки, че се полагат всички усилия за премахване на петна, не може да се гарантира пълно премахване на петната, особено петна, които са били вградени във влакната на килима в резултат на предишни изпирания, стари петна / изгаряния /  и т. н. които не могат да бъдат напълно почистени. След изпиране са възможни незначителни промени в цвета на килимите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за лош резултат от почистването, ако това е резултат от значително износване, остаряване или оцветяване на влакната на килима преди извършване на обработката.

– ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за миризми, които се появяват по време и / или след почистване, когато това се причинява от фактори като съхранение на килима на влажно място, миризми от животни, или неправилно съхранение на килима или всяка друга вещ, предадена му за почистване.

-ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за скъсвания по килимите след изпиране, дължащи се на овехтяване на артикула, протриване или издърпан кант в резултат от старението на материята. Не носи отговорност и за отлепване на гумени повърхности по килима, ронене на подлепващата повърхност и др., дължащо се отново на стареене на тъканта и покритието. Всяко такова покритие се счита за остаряло, когато е изминала повече от една  година от производството на артикула.

-При установени повреди по артикула след приемането му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, уведомява КЛИЕНТА и обработва артикулите му след даване на неговото изрично съгласие.

-Доставките на всички почистени артикули, в това число и килими се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на същия адрес, от който са били предадени преди това от КЛИЕНТА на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за почистване.

-За Входни стелки дадени под наем от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на КЛИЕНТА, същите не се почистват с четки, стирки, метли и всякакъв вид препарати от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ. Ако стелката е много мокра, се слага вертикално да се изцеди и може да се мине с прахосмукачка.  Пода под стелката трябва да е сух .

-За Промишлено пране-Приемат се само сухи артикули за пране. При необходимост се приемат и мокри, но само със съгласието на КЛИЕНТА и след изричното съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Живота на спалното бельо според БДС е от 80 до 100 пранета при температура на изпиране до 50°C.

На спално бельо, което е прано с вода с наличието на желязо, след обработка с избелващ препарат е възможно да се появят малки дупчици при реакцията на двете съединения. Фирмата не носи отговорност за този резултат, ако предварително КЛИЕНТА не е предоставил Сертификат от анализ на артикулите за липса на остатъчно желязо. За боядисани артикули от клиента или предходно почистване се таксуват самостоятелно и са обект на допълнително ценообразуване и конкретна цена за почистването им.

-Всички артикули, които имат фиксирани и стари петна както и тези които са стояли много време, мухлясали, проядени от молци, стояли много на слънце или влага, или които нямат етикет за обработка се приемат без гаранция от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

-Въпреки предварителна професионална, проверка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност за вреди, причинени от неясен състав на материала или заради скрити дефекти, като например липсата на устойчивост на плат или конци ( включително и тези за обкантване), недостатъчна устойчивост на бои и щампи, въздействие на копчета, катарами, ципове, подложки за подмишниците, апликации, бижута, ленти и др. или в резултат на неправилно етикетиране от производителя за обработката на текстила. Отговорността се изключва за промени в размерите или цветовите нюанси на тъкани и трикотажни изделия в рамките на стандартния диапазон на допустимите отклонения.

Чл. 17. Рекламация:

В случай на забележки за изпълнението на услугите по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ПОЛЗВАТЕЛЯТ  може да  предяви рекламация до 14 дни от получаване на артикула.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най-кратки срокове се свързва с ПОЛЗВАТЕЛЯ за разрешаване на претенцията. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за компенсация при рекламация е в размер на не повече от 10(десет) пъти от стойността на услугата за почистването на вещта.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА УСЛУГА

Чл. 18. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договор за услуга по следните начини: при извършването на поръчка в ателието, при извършването на поръчка на официално обявените телефони на УЕБ САЙТА от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, както и при извършването на поръчка, чрез заявка  в ПЛАТФОРМАТА. За поръчките важат настоящите Общи условия, като преди заявката ПОЛЗВАТЕЛЯ се съгласява с тях и ги приема за сключен договор между страните.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ПОЛЗВАТЕЛЯ, след приемането на поръчката са настоящите Общи условия, достъпни на адрес www.belina-eko.com.

(4) Страна по договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е ПОЛЗВАТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при поръчката.

(5) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на поръчка от ПОЛЗВАТЕЛЯ и приемането й от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност поръчка, за която са въведени неправилни данна. КЛИЕНТЪТ трабва да се увери, че е въвел коректно данните за поръчката си, преди да я изпрати. Също така, следва да провери внимателно правилно ли е идентифицирал всеки артикул. В случай че установи грешка в изпратената поръчка, КЛИЕНТЪТ е длъжен незабавно да се свържи с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на посочените имейл и телефони за контакти в ПЛАТФОРМАТА.

ФОРСМАЖОР

Чл. 20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за невъзможността, забавянето или неизпълнението на задълженията си по настоящите Общи условия, когато това е причинено от събития извън контрола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

(2)Събития извън контрол означават: всяко действие или събитие като бедствие или непреодолима сила, включително, но не само стачки, блокади или други индустриални действия от трети лица, граждански размирици, бунт и инвазия. Също така терористична атака или заплаха от терористична атака, война (независимо дали е декларирана или не) или заплаха или подготовка за война, военна операция, пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, епидемия или друго природно бедствие и разрушаване, повреждане или нереализиране на обществената инфраструктура и др. подобни.

(3)При възникване на форсмажорно събитие извън контрола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , което засяга изпълнението на задълженията му съгласно настоящите условия, същият ще  уведоми КЛИЕНТИТЕ си възможно най-бързо на УЕБ САЙТА си.

(4) При форсмажор се удължава срокът за изпълнение на задълженията по договора за услуга на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до окончателното приключване на събитието.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) Предоставените от КЛИЕНТА лични данни се използват с цел за изпълнение на услугата и обработка на  плащането.ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  няма да предоставя  лични данни на КЛИЕНТА на трети лица, без  неговото изрично съгласие, освен когато това касае изпълнението на законови нормативни актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и обявява на сайта си Политика за поверителност, достъпна на адрес: www.belina-eko.com;

VІІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 22. (1) Настоящите Oбщи условия могат да бъдат изменяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, без предварително уведомление на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на УЕБ САЙТА.

(2) Допълненията и промените в Общите условия влизат в сила от посочената дата, като за вече потвърдени поръчки се прилагат Общите условия, действащи към момента на потвърждението.

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ публикува тези общи условия на адрес www.belina-eko.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 24. Настоящите Oбщи условия и договора между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се прекратяват в следните случаи:

– изпълнението на поръчката и връщане на артикулите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на ПОЛЗВАТЕЛЯ;

-по взаимно съгласие на страните;

-при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

-в случай на отказ на една от страните от поръчката в указаните срокове;

-в случай на упражняване на право на отказ съгласно Закона за защита на потребителите;

-в случай на предоставени неверни или непълни данни от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

ІX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 25. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 26. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването му, се прилагат законите на Република България.

Чл. 27. Страните на основание чл.117, ал. 2 от ГПК се споразумяват, че Всички спорове, породени от настоящия договор, имащи връзка с него или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, действителност, изпълнение, прекратяване, разваляне, неизпълнение и заплащане на цени и неустойки ще бъдат разрешавани по взаимно споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по съдебен път пред Районен съд Бургас, съответно пред Окръжен съд Бургас в зависимост от родовата им компетентност.

Чл. 28. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички ПОЛЗВАТЕЛИ на 01.04.2022г.